Styret i BVA

Styret i selskapet

I vedtektene våre står det at BVA sitt styre skal ha frå 6 medlemer med 2 nummererte varamedlemer. Generalforsamlinga vel 5 av styremedlemene og varamedlemer.

Dei tilsette skal har eitt styremedlem med varamedlem, som som blir vald av og blant dei tilsette i selskapet. Styret blir valt for 2 år av gangen. Styret sin leiar og nestleiar blir valt ved særskilt val av generalforsamlinga

Her er dagens styre samla, frå venstre: Trond Sandnes (tilsette sin representant), Arve Hindenes, Karsten Fylkesnes (nestleiar), Hans Otto Robberstad, Ragnfrid Sønstabø, Audun Halleraker (dagleg leiar), Bente Steinsland og Gitte Gard Talmo (styreleiar)

Organisering av Bømlo Vatn og Avløpsselskap

BVA organisasjonskart