Gebyr

BVA er eit kommunalt aksjeselskap basert på sjølvkostprinsippet.

Difor er det kommunestyret som vedtar gebyra for vatn og avløp. Prosessen for fastsetjing av gebyrnivå er slik: BVA lager forslag til årlege gebyr med bakgrunn i drift- og vedlikehaldskostnader og planlagt investering neste år. Årsresultatet til BVA skal i utgangspunktet være 0, dvs at ein verken skal ha overskot eller underskot (sjølvkostsystemet). Om ein har overskot eller underskot er det strenge reglar for korleis resultatet skal førast og eventuelt brukast.

Når forslag til neste års gebyr er utarbeida blir dette sendt over til kommunestyret i Bømlo som gjer vedtak om bruk. Her kan det komme endringar og føringar til BVA som gjer at spesielt investeringsplanar må reviderast i forhold til det som var planlagt. – Gebyrsystemet i Bømlo er to-delt, ein fast del (abonnement) og ein variabel del. Den faste delen er lik for alle type bygningar. Denne delen av gebyret skal dekke kostnader som ikkje direkte er avhengig av vassforbruket, medan den variable delen skal dekke direkte drifts- og vedlikehaldskostnader.

Frå 01.01.18 vert faktura for vatn- og avløpstenester sendt ut tolv gongar i året. Faktura blir sendt ut den siste datoen i månaden og har ein mnd forfall. Til dømes vil fakturaen for januar blir sendt ut 31.01. og har forfallsdato 01.03.  Årsaka til endringa er at mange kundar har teke kontakt med oss og sagt at dei heller vil betale eit lågare beløp oftare, enn å få vass- og avløpsrekninga som ei «overrasking» kvar tredje månad. Omlegginga er for å gjere det meir forutsigbart for kundane våre.

Gebyret for vatn og avløp vert årleg bestemt av kommunestyret. Gebyr-regulativet for 2019 finn du her.

Fakturaen har ein fast del og ein variabel del. Den faste delen er lik uansett kva type bygg ein har (fritid, naust, industri etc.), den variable delen blir enten berekna etter arealet på bygget eller med vassmålar.

Ved arealberekning på bustadhus er arealet delt inn i tre grupper; 0-80kvm, 81-350kvm og over 350kvm

Dersom du har spørsmål rundt din faktura, sjekk ut OSS – Ofte Stilte Spørsmål, eller kontakt BVA på tlf 53 42 88 40 eller e-post.