Styret i BVA

Home / Om BVA / Styret i BVA

BVA sitt styre  har frå 6 medlemer med 2 nummererte varamedlemer. Generalforsamlinga vel 5 av styremedlemene og varamedlemer.
Dei tilsette skal har eitt styremedlem med varamedlem, som som blir vald av og blant dei tilsette i selskapet. Styret blir valt for 2 år av gangen. Styret sin leiar og nestleiar blir valt ved særskilt val av generalforsamlinga.

Styret i selskapet

Styret i Bømlo Vatn og Avløpsselskap
Styret samla, frå venstre: Audun Halleraker, Bente Steinsland, Terje Gilje (styreleiar), Trond Sandnes (tilsette sin representant), Ragnfrid Sønstabø, Karsten Fylkesnes (nestleiar) og Hans Otto Robberstad.